OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Spełniając obowiązek informacyjny nałożony na Administratora na podstawie z

art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (zwanym RODO) informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HOLISTICPROGRAMS

posługujący się adresem e-mail: szkolenia@holisticprograms.pl oraz a.kasperek@holisticprograms.pl;

2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na

zapytanie przesłane droga mailową na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

4) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane prze okres 1 roku od momentu

udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą mailową po czym będą

usuwane;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich

niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia odpowiedzi na

zapytanie;

 

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.